Bereken de gemiddelde absolute afwijking

De gemiddelde absolute afwijking is het gemiddelde van de absolute afwijkingen van elke meting ten opzichte van het gemiddelde van de gegevensset.

De gemiddelde absolute afwijking van een groep getallen bereken je als volgt:

  1. Bereken het gemiddelde van alle getallen/waarnemingen de gegevensset.
  2. Bereken van elk getal/waarneming de (absolute) afwijking t.o.v. dit gemiddelde.
  3. Bereken tenslotte het gemiddelde van deze afwijkingen. Tel hiervoor alle afwijkingen bij elkaar op en deel deze door het aantal gegevens/waarnemingen.
De gemiddelde absolute afwijking komt als volgt tot uitdrukking in een formule:

Bereken eenvoudig de gemiddelde absolute afwijking en andere statitische waarden van een groep getallen met de onderstaande rekentool.

Gemiddelde absolute afwijking berekenen

  • Gebruik voor ieder getal een nieuwe regel of scheidt de getallen door een punt-komma (;).
  • Gebruik als decimaalteken een komma (,). Een punt wordt genegeerd.

Het begrip gemiddelde absolute afwijking

De gemiddelde absolute afwijking geeft een indicatie van de spreiding van een gegevensset en wordt voornamelijk gebruikt als de variantie of standaardafwijking niet voldoet. Zowel de gemiddelde absolute afwijking, als de variantie en de standaarddeviatie zijn spreidingsmaten. Ze geven een indruk geven van de onderlinge verschillen tussen waarden in een verdeling of verzameling getallen.

Het berekenen van de gemiddelde afwijking kan veel tijd kosten, zeker wanneer je te makne hebt grotere datasets. Met de bovenstaande rekentool is het echter eenvoudig om snel de gemiddelde (absolute) afwijking te berekenen. Ook diverse rekenprogramma's bieden mogelijkheden voor het berekenen van de gemiddelde afwijking. Zo heeft Excel de functie GEM.DEVIATIE voor het berekenen van de gemiddelde afwijking van een getallenreeks.

Voorbeeld gemiddelde absolute afwijking berekenen

Hoe bereken je het gemiddelde absolute afwijking van een groep getallen?

We hebben de volgende getallen reeks:

18, 15, 14, 9, 21, 19, 11, 17, 12, 14

Allereerst berekenen we het gemiddelde van deze reeks getallen. We tellen alle getallen bij elkaar op en delen deze som vervolgens door het aantal getallen:

Gemiddelde = (18 + 15 + 14 + 9 + 21 + 19 + 11 + 17 + 12 + 14) / 10 = 15

We berekenen nu van iedere getal uit de reeks het absolute verschil t.o.v. het gemiddelde.

|18 - 15| = 3
|15 - 15| = 0
|14 - 15| = 1
|9 - 15| = 6
|21 - 15| = 6
|19 - 15| = 4
|11 - 15| = 4
|17 - 15| = 2
|12 - 15| = 3
|14 - 15| = 1

Tenslotte tellen we deze bij elkaar op en delen we deze som door het aantal getallen in de reeks. Zo krijgen we dan de gemiddelde absolute afwijking.

gemiddelde absolute afwijking =
(3 + 0 + 1 + 6 + 6 + 4 + 4 + 2 + 3 + 1) / 10 = 30 / 10 = 3

Op Berekengemiddelde.nl bereken je eenvoudig de meest gebruikte statistische waarden van een groep getallen of dataset, zoals bijvoorbeeld de interkwartielafstand, de gemiddelde absolute afwijking en het gewogen gemiddelde. Al deze statistische kengetallen worden toegelicht met formules en heldere voorbeelden.